Nasza oferta gabinetów:

DIAGNOZY

1. DIAGNOZA AUTYZMU TESTEM ADOS-2 ®

ADOS-2 jest jednym z najpopularniejszych i najwyżej cenionych narzędzi do rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu na świecie. Razem z wywiadem ADI-R stanowi tzw. „Złoty standard” diagnozy. Jego rzetelność i wysoką trafność diagnostyczną potwierdzają liczne badania naukowe.
ADOS-2 – to częściowo ustrukturyzowany i wystandaryzowany protokół obserwacji wykorzystywany w diagnozowaniu osób z zaburzeniami spektrum autyzmu. Składa się z pięciu niezależnych modułów obejmujących szereg prób umożliwiających obserwację nieprawidłowości, charakterystycznych dla osób z ASD w zakresie interakcji społecznej, zabawy, komunikacji społecznej oraz powtarzalnych i ograniczonych wzorców zachowań i zainteresowań.

Wykorzystywany w trakcie badania moduł dobierany jest odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju językowego osoby badanej. Badanie właściwe poprzedzone jest krótkim spotkaniem adaptacyjnym, w celu wyboru odpowiedniego modułu. Samo badanie trwa 60 minut.
Następnie konieczna jest analiza danych ilościowych i jakościowych wg jasnych kryteriów i opis wyników. Czas sporządzenia raportu z badania wynosi dwa tygodnie. ADOS-2 przeznaczony jest do badania dzieci już od 12 mż (samodzielne chodzenie warunek konieczny), nastolatków i dorosłych.
Badanie ADOS-2 jest przystosowane dla osób niemówiących oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nie jest wskazany dla osób z ograniczeniami motorycznymi, niepełnosprawnością ruchową, słabowidzących i z niedosłuchem.

ADOS-2 ma wiele zastosowań. Wykorzystywany jest w procesie diagnostycznym, dostarczając konkretnych informacji na temat zachowania osób z podejrzeniami zaburzeń ze spektrum autyzmu w wystandaryzowanej sytuacji. Stanowi doskonały punkt wyjścia w planowanej terapii. Za jego pomocą można również określić zmiany jakie zachodzą w funkcjonowaniu osób z ASD pod wpływem prowadzonej terapii.

Warto podkreślić, że badanie ADOS-2 ocenia objawy charakterystyczne dla autyzmu, a nie poziom ogólny rozwoju badanego. Stanowi jeden z elementów procesu diagnostycznego w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Do pełnego uzyskania diagnozy potrzebne jest poszerzenie diagnostyki, chociażby przez zastosowanie wystandaryzowanego protokołu wywiadu do diagnozowania autyzmu ADI-R. Rozpoznanie medyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu stawia zawsze psychiatra.

2.DIAGNOZA UWAGI SŁUCHOWEJ TOMATISA®

Metoda Tomatisa® to pionierskie rozwiązanie w dziedzinie neuronauki. Obecnie jest praktykowanana całym świecie przezponad 2000 specjalistycznych centrów i gabinetów, które oferują seanse słuchowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, co jest możliwe dzięki jedynej w swoim rodzaju technologii dostępnej w urządzeniu TalksUp®.

Metoda Tomatisa® to alternatywne podejście pedagogiczne, zapewniające naturalną i skuteczną stymulację mózgu. Stanowi uzupełnienie tradycyjnych metod terapeutycznych i leczniczych.

Diagnozę przeprowadza praktyk posiadający certyfikat. Diagnoza składa się z wywiadu, podłączenia audiometru, omówieniu wyników oraz dobranie właściwego programu do występujących zaburzeń. Spotkanie to trwa do 2,5 godz.

3. DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Diagnoza integracji sensorycznej (SI) ma na celu rozpoznanie rodzaju zaburzenia. Diagnozę przeprowadza terapeuta integracji sensorycznej, posiadający wymagane uprawnienia. Pierwszym etapem diagnozy jest wywiad z rodzicem trwający ok. 1 godz. Drugim etapem jest diagnoza dziecka na sali integracji sensorycznej. Diagnoza trwa około 3 godz., podzielona na krótkie spotkania(45 min) w zależności od wieku i zaangażowania dziecka w badanie.

Wynik diagnozy jest omawiany z rodzicem. Udzielamy wskazówek do dalszej pracy i postępowania. Opinię wydajemy na piśmie. Na podstawie takiej opinii terapeuta SI opracowuje plan terapii.

4. DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA- KARTY OCENY LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA- KOLD

Diagnoza logopedyczna pozwala na ocenę zaburzeń w rozwoju mowy a co za tym idzie właściwą stymulację i kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu życia. Diagnozę przeprowadza logopeda/neurologopeda posiadający certyfikat kwalifikujący przeprowadzenie badania.

Diagnozy poprzedzone są wywiadem z rodzicem, który trwa ok. 0,5 godz. Logopeda ocenia budowę narządów mowy i słuchu. Bada głównie słuch fizjologiczny, fonologiczny i fonetyczny, sprawdza poprawność artykulacji, poziom rozwoju językowego dziecka. Badania wykonywane są Kartami Oceny Logopedycznej Dziecka, w czasie paru spotkań, w zależności od wieku dziecka. Jeśli dziecko słabo współpracuje, dzielimy na krótsze spotkania.

Wynik diagnozy jest omawiany z rodzicem. Udzielamy wskazówek do dalszej pracy i postępowania. Opinię wydajemy na piśmie.

5. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Diagnozę psychologiczną prowadzi zespół doświadczonych psychologów, którzy posiadają wymagane uprawnienia. Diagnozy poprzedzone są wywiadem z rodzicem, który trwa ok. 1 godz. Badania wykonywane są standaryzowanymi testami (KORP, PEP-R) w czasie paru spotkań, w zależności od wieku dziecka i rodzaju testu. Jeśli dziecko słabo współpracuje, dzielimy na krótsze spotkania.

Wynik diagnozy jest omawiany z rodzicem. Udzielamy wskazówek do dalszej pracy i postępowania. Opinię wydajemy na piśmie.

6. OCENA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO KORP

Karty oceny rozwoju psychoruchowego – Pretest (KORP-PRE) są integralną częścią narzędzia KORP. Przeznaczone są dla specjalistów, dokonujących wstępnej oceny poziomu rozwoju dziecka podejrzanego o opóźnienia i dysharmonie rozwojowe. Do takiej grupy należą dzieci z opóźnieniem psychomotorycznym i zaburzeniami rozwoju, dysharmoniami rozwojowymi (np. opóźnieniem rozwoju mowy), zdiagnozowanymi wadami genetycznymi (np. Zespół Downa), głębokim wcześniactwem itd., których rozwój jest prawdopodobnie opóźniony więcej niż o jeden poziom wiekowy. Ocena kartami KORP-PRE pozwala szybko i prawidłowo dobrać poziom wyjściowy do badania Kartami KORP.

7. OCENA ROZWOJU METODĄ PEP-R(PROFIL PSYCHOEDUKACYJNY

Profil Psychoedukacyjny, wydanie 3 (Psychoeducational Profile, Third Edition – PEP-3; Schopler, Lansing, Reichler i Marcus, 2005) to narzędzie służące do oceny poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Może być ono wykorzystane przy opracowywaniu indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych, programów nauczania i wspierania rozwoju dzieci w wieku 2-6 lat (a także starszych z opóźnieniem rozwoju), mierzenia postępów w rozwoju dziecka oraz w procesie diagnozy funkcjonalnej. Strona ta poświęcona jest PEP-3-PL, polskiej wersji narzędzia. Można na niej znaleźć informacje na temat testu, przebiegu procesu adaptacji do warunków polskich oraz dostępności wersji polskiej.

ZAJĘCIA

Sensoplastyka ® – to kreatywne i interaktywne aktywności, podczas których uczniowie eksplorują różnorodne materiały zmysłowe. Poprzez dotyk, widok i czasem nawet zapach, uczniowie rozwijają swoje zmysły, kreatywność oraz zdolności motoryczne. Te zajęcia stymulują wyobraźnię i pozytywnie wpływają na rozwój sensoryczny, poznawczy i emocjonalny uczestników.

Warsztaty LEGO ® – to interaktywne zajęcia, które pozwalają uczestnikom na tworzenie różnorodnych konstrukcji za pomocą klocków LEGO. Podczas tych warsztatów uczestnicy mają możliwość rozwijania swojej kreatywności, zdobywania umiejętności inżynieryjnych oraz doskonalenia umiejętności pracy zespołowej.

Zajęcia rozwijające komunikację alternatywną za pomocą metody PECS (Picture Exchange Communication System) – to specjalistyczne podejście do wspierania osób z trudnościami w komunikacji, zwłaszcza tych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną lub innymi ograniczeniami komunikacyjnymi. PECS opiera się na wykorzystaniu obrazów lub symboli do wspomagania komunikacji.

Warsztaty szydełkowe – to zajęcia, podczas których uczestnicy uczą się techniki szydełkowania, która polega na tworzeniu tkanin, ozdób za pomocą małego narzędzia szydełka i włóczki, kordonka.

Integracja sensoryczna – to terapeutyczne zajęcia, które mają na celu pomóc osobom, zwłaszcza dzieciom, w rozwijaniu i regulacji swoich zmysłów oraz poprawie zdolności do przetwarzania i reagowania na bodźce sensoryczne. Integracja sensoryczna jest szczególnie skuteczna w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzeniami sensorycznymi oraz innymi wyzwaniami
rozwojowymi.

Trening Umiejętności Społecznych – są skoncentrowane na rozwijaniu, doskonaleniu umiejętności interpersonalnych, które są niezbędne do skutecznego komunikowania się, budowania relacji oraz radzenia sobie w społeczeństwie. Te zajęcia są szczególnie ważne dla osób, które mogą mieć trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, zrozumieniu emocji innych osób lub rozwiązywaniu konfliktów.

J. angielski – w trakcie tych zajęć uczestnicy rozwijają umiejętności w zakresie rozumienia mówionego i pisanego języka angielskiego, a także umiejętności komunikacji w tym języku. Nauczanie języka angielskiego może obejmować naukę gramatyki, słownictwa, czytanie, pisanie, słuchanie oraz rozmawianie, a także poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Celem zajęć jest umożliwienie uczestnikom skutecznego porozumiewania się w języku angielskim, otwarcie drzwi do komunikacji z osobami z różnych krajów i kultur.

Terapia ręki – to specjalistyczne zajęcia dla dzieci skupiają się na poprawie funkcji, siły i zręczności dłoni oraz koordynacji ruchowej. Poprzez różnorodne ćwiczenia, zabawy z manipulacją przedmiotami, ćwiczenia sensoryczne oraz techniki manualne, dzieci rozwijają umiejętności potrzebne do wykonywania codziennych aktywności, takich jak pisanie, jedzenie, ubieranie się.
Zajęcia te mają na celu poprawę umiejętności motorycznych dłoni, integrację sensoryczną oraz wsparcie ogólnego rozwoju dziecka.

Logopedia – to specjalistyczne zajęcia mające na celu poprawę komunikacji werbalnej i nie tylko. Skupiają się na diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń mowy, wymowy, rozumienia języka oraz umiejętności komunikacyjnych. Poprzez różnorodne ćwiczenia artykulacyjne, gry słowne, treningi oddechowe oraz techniki relaksacyjne, logopeda wspiera uczestników w osiągnięciu płynności i
precyzji mowy, a także rozwijaniu umiejętności czytania, pisania i porozumiewania się.

Psycholog – to spotkania terapeutyczne mające na celu wsparcie emocjonalne, poznawcze i zachowawcze uczestników. Podczas tych spotkań, uczestnicy mają okazję rozmawiać o swoich myślach, uczuciach i wyzwaniach życiowych. Psycholog może wykorzystać różnorodne techniki terapeutyczne, takie jak rozmowa terapeutyczna, kognitywno-behawioralne ćwiczenia czy trening umiejętności radzenia sobie. Zajęcia te pomagają uczestnikom zrozumieć siebie lepiej, pracować nad trudnościami psychicznymi, zdobyć narzędzia do osiągnięcia lepszego samopoczucia.

CENNIK

Lp. Rodzaj zajęć Czas trwania Cena
1. Diagnoza Autyzmu Testem ADOS -2 diagnoza Wywiad z rodzicem
(około 60 minut)1 spotkanie z
dzieckiem około 60 minut
podsumowanie
(około 30 minut)
1200 zł
2. Diagnoza Autyzmu Testem ADOS -2 +ADI-R diagnoza test ADI-R  – 120 minut
Wywiad z rodzicem
(około 60 minut)1 spotkanie z
dzieckiem około 60 minut podsumowanie
(około 30 minut)
1700 zł
3. Konsultacja psychiatryczna diagnoza czas 45min od 300 zł
4. Trening Słuchowy Tomatisa® diagnoza Wywiad z rodzicem (około 30
minut)
1 spotkanie z dzieckiem około
60 minut
podsumowanie (około 60
minut)
350 zł
terapia 120 minut dziennie 180 zł
terapia Sesja 13dni 2340 zł
5. Integracja Sensoryczna diagnoza Wywiad z rodzicem (około 60
minut)
2 spotkania z dzieckiem po
około 60 minut lub jedno
spotkanie 120 minut
podsumowanie + opinia
(około 60 minut)
380 zł
terapia 50 minut 150 zł
6. Fizjoterapia (w tym NDT Bobath) terapia 30 minut 90 zł
terapia 45 minut 150 zł
7. Indywidualna terapia pedagogiczna terapia czas 45min 130 zł
8. Indywidualna terapia neurologopedyczna terapia czas 45min 200 zł
9. Indywidualna terapia logopedyczna diagnoza 120 min 300 zł
terapia 45 min 180 zł
10. Indywidualna terapia psychologiczna diagnoza 150 min 250 zł
terapia 45 min 180 zł
11. Ocena rozwoju psychoruchowego diagnoza Wywiad z rodzicem (około 60 minut)
2 spotkania z dzieckiem po
około 40 minut
podsumowanie + opinia
(około 60 minut)
450 zł
12. Trening Umiejętności Społecznych w 4 osobowych
grupowych
terapia 60 min 80 zł
terapia 90 min 115 zł
13. Trening zabawy w 4 osobowych grupach terapia 45 minut 60 zł
14. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne terapia 50 minut 100 zł
15. Zajęcia z komunikacji alternatywnej PECS terapia 60 minut 120 zł
16. Terapia ręki max 4 osoby lub grupowo terapia 50 minut 90 zł
17. Sensoplastyka®  grupowa (3-6 lat) max. 10 osób zajęcia 45 minut 60 zł
18. Warsztaty LEGO® grupowe wiek: 6+, 3+ zajęcia 45 minut 40 zł
19. Warsztaty gier logicznych SMART GAMES POLSKA® grupowe od 3+ zajęcia 45 minut 30 zł
20. Warsztaty szydełkowe w grupach 3 osobowych, wiek: 6+ zajęcia 60 minut 40 zł
21. Język angielski w grupach, wiek: 5+, 8+ zajęcia grupowe 45 minut 40 zł

Dla dzieci uczęszczających do przedszkola  i szkoły Niebieska Kokardka, żłobka Kokardka oraz dla dzieci korzystających z więcej
niż 3 form terapii przewidziana zniżka. Wysokość zniżki ustalana będzie indywidualnie.

Harmonogram zajęć:

Diagnoza Autyzmu Testem ADOS-2 Sobota
Diagnoza Autyzmu Testem ADOS-2+ADI-R Sobota
Konsultacja psychiatryczna Ustalane indywidualnie
Trening Słuchowy Tomatisa® Sobota
Integracja Sensoryczna Ustalane indywidualnie w wybrane dni tygodnia po godzinie 17.00
Fizjoterapia (w tym NDT Bobath) Ustalane indywidualnie w wybrane dni tygodnia po godzinie 17.00
Indywidualna terapia pedagogiczna Wtorek, Czwartek godz. 17.00 – 17:45, 17:45 – 18:30, 18.30 – 19:15
Indywidualna terapia neurologopedyczna Ustalane indywidualnie w wybrane dni tygodnia po godzinie 17.00
Indywidualna terapia logopedyczna Sobota oraz ustalane indywidualnie w dni tygodnia po godzinie 17.00
Indywidualna terapia psychologiczna Ustalane indywidualnie w wybrane dni tygodnia po godzinie 17.00
Ocena rozwoju psychoruchowego Sobota oraz ustalane indywidualnie w wybrane dni tygodnia po godzinie 17.00
Trening Umiejętności Społecznych w 4 osobowych grupach Sobota oraz ustalane indywidualnie w wybrane dni tygodnia po godzinie 17.00
Trening zabawy grupowy 4 osoby Wtorek, Czwartek godz. 17.00 – 17:45, 17:45 – 18:30, 18.30 – 19:15
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Ustalane indywidualnie w wybrane dni tygodnia po godzinie 17.00
Zajęcia z komunikacji alternatywnej PECS Ustalane indywidualnie w wybrane dni tygodnia w godzinach porannych.
Terapia ręki max 4 osoby lub grupowo Sobota oraz ustalane indywidualnie w wybrane dni tygodnia po godzinie 17.00
Sensoplastyka® grupowa (3-6 lat) max. 10 osób Sobota godz. 13.00 – 13:45, 14.00 – 14:45, 15.00 – 16.00
Warsztaty LEGO® dwie grupy 6+, 3+ Sobota 10.00 – 10:45, 11.00 – 11:45
SMART GAMES POLSKA® grupowe od 3+ Sobota 12.00-14.00
Warsztaty szydełkowe grupa 3 osoby 6+ Sobota godz. 9.00, 10.00 oraz poniedziałek godz. 17.00 – 18:00, 18.00 –19:00
Język angielski grupowe 5-7 lat 8-11 lat Środa 17.00 – 17.45, 17:45 – 18:30, 18.30 – 19:15

Zapisz swoje dziecko

Rekrutacja trwa, zadzwoń lub napisz do nas, aby uzyskać więcej informacji!