Metody pracy

W codziennej pracy wykorzystujemy innowacyjne metody i techniki pracy z dziećmi takie jak:
• Programy Aktywności Knillów,
• trening twórczości C. Orff'a
• gimnastykę ruchową R. Labana.
• Program Rozwijający Percepcję Wzrokową F. Frostig, D. Horne,
• ćwiczenia grafomotoryczne wg H. Tymichowej,
• Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne,
• elementy metody stymulacji polisensorycznej wg J. Kielina,
• pedagogika zabawy,
• elementy Pedagogiki Montessori,
• Integracja Sensoryczna,
• elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
• bajki terapeutyczne,
• elementy edukacji przez ruch D. Dziamskiej

Na ogół dzieci wychowywane w żłobkach w znacznie krótszym czasie  niż dzieci wychowywane w wyłącznie w rodzinie opanowują technikę samodzielnego jedzenia, jak również inne nawyki związane z samoobsługiwaniem się, takie jak nakładanie czapki, bucików, płaszcza, zapinanie guzików itp.
Wychowanie w żłobku, a potem w przedszkolu przyczynia się także do usprawniania u dzieci takich ruchów narzędziowych, jak: nawlekanie igły, posługiwanie się nożyczkami, ołówkiem czy też pędzelkiem.

Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży pod redakcją
Marii Żebrowskiej (1975 PWN)

Naszym priorytetem jest stworzenie ciepłej i przyjaznej atmosfery, która zapewni poczucie bezpieczeństwa i ułatwi adaptację do nowych warunków.

Nasz Żłobek i Przedszkole daje także możliwość prawidłowego rozwoju. Będąc zawodowo nauczycielami, opiekunami,  – a w prywatnym życiu także rodzicami –  pamiętamy, że jest to wyjątkowo aktywny okres przemian i nabywania umiejętności na poziomie wszystkich sfer rozwojowych naszych podopiecznych. Ponieważ sprawność i możliwości dzieci są bardzo różne, formy pracy z nimi także są zróżnicowane, poczynając od ich biernego udziału w zajęciach po aktywną zabawę. Stąd też główny nacisk kładziemy na indywidualne podejście do potrzeb każdego maluszka.  Za pomocą zabawy rozwijamy i stymulujemy sprawności oraz zmysły niezbędne w codziennym życiu.  Dajemy możliwość dobrowolnego uczestnictwa w proponowanych przez nas zabawach i zajęciach.

Wczesne dzieciństwo jest okresem, gdy zainteresowania dziecka są najbardziej różnorodne – ciekawi je wszystko. Jest zatem najlepszym okresem do tego, aby rozbudzać ciekawość i zainteresowanie dziecka nowymi dziedzinami. Z tego powodu nasze dzieci w kontrolowanych warunkach mogą eksperymentować. Wprowadzane są zarówno w świat nauki i techniki jak i świat kultury, sztuki.
Maluszek poza tradycyjnym rysowaniem kredkami czy malowaniem farbami poznaje wiele innych, ciekawych technik plastycznych. Ma okazje lepić z plasteliny, masy solnej czy gliny. Przygotowujemy prace z ryżu, kaszy manny, waty, co rozwija zmysł dotyku i poszerza wiedzę o otaczającym świecie. Zabawy edukacyjne i gry planszowe uczą dzieci zdrowej rywalizacji, przestrzegania instrukcji, zasad i wytycznych, z którymi często spotkają się w codziennym życiu.
Zabawy ruchowe pozwalają na wyrażanie ekspresji i samego siebie oraz rozładowaniu emocji, jak i usprawnianiu motoryki dziecka.

Co nas wyróżnia? Pomoc w diagnozowaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Systematycznie prowadzimy obserwację stopnia rozwoju poszczególnych funkcji psychomotorycznych podopiecznych, co umożliwia nam wczesne rozpoznanie nieprawidłowości rozwojowych. W związku z tym, że na co dzień prowadzimy terapię dla dzieci niepełnosprawnych, będziemy wykorzystywać wiedzę i doświadczenie w pracy z maluszkami. Rodzice będą mogli liczyć na wsparcie w razie potrzeby a dzieci na specjalistyczną pomoc pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, fizjoterapeuty, terapeuty integracji sensorycznej.

Współpraca z rodzicami

f1

Współpraca z rodzicami wynika z konieczności niesienia pomocy rodzinie w sprawowaniu funkcji wychowawczych oraz z potrzeby dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z zakresu metod pracy z dzieckiem.

Program współpracy z rodzicami /opiekunami obejmuje przede wszystkim:

  1. grupowe i indywidualne konsultacje i warsztaty prowadzone przez pedagoga specjalnego, psychologa, logopedę, specjalistów z innych dziedzin
  2. warsztaty tematyczne mające na celu współpracę rodzic – dziecko,
  3. organizacja imprez okolicznościowych wynikających z rocznego kalendarza.